01_14_1550_Kapitell_einer_Saeule_Darius-Palast_510v.Chr

Kapitell einer Säule, Darius-Palast (510 v.Chr.)